نام محصولSBC48-42 نامنام
تصویر
ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
خالص

177*500*444

با بسته بندی

410*680*580

با پایه و دستگیره

181*533*490

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

66

با بسته بندی(Kg)

76