عرض تسلیت شرکت فاراتل
نام محصولSBC96-18نامنام
تصویر
ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
خالص

132.5*500*440

با بسته بندی

380*675*585

با پایه و دستگیره

135*533*490

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

51

با بسته بندی(Kg)

62