امور مشتریان
تهران، خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی، كوی كندوان،شماره 12، ساختمان فاراتل
021-61922
نمایشگاه مرکزی
تهران، خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی، كوی كندوان،شماره 10، نمایشگاه فاراتل
021-61922
تعمیرگاه مرکزی
تهران، كیلومتر 5 جاده قدیم كرج، خیابان نورد، خیابان عبدالرحیمی، شماره 3، کارخانه فاراتل
021-66819994

استان مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع نمایندگی را انتخاب نمایید: