شرکت فاراتل درراستای بیانیه مدیریت کیفیت و بمنظور ارتقاء دانش فنی ، ایجاد نوآوری وخلاقیت از سال 1379 تا پایان پائیز 1397 مبادرت به برگزاری بیش از 3800 ساعت دوره آموزشی جهت 1800 نفر ازکارشناسان وپرسنل نمایندگی ها ، مشتریان عمده و کارکنان داخلی شرکت نموده است.

واحد آموزش

گستردگی ابعاد و شرح فعالیت واحد آموزش فاراتل شامل موارد زیر می باشد:

1- تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی شده تشکیل دوره های آموزشی

2- اقدام در جهت آماده سازی کلاسها و تامین ابزار و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز

3- تنظیم برنامه آموزش ضمن خدمت برای ارتقاء سطح کارآیی کارکنان و نظارت بر آن

4- استعلام از واحدهای مختلف شرکت و معرفی افراد واجد شرایط شرکت در کلاسهای آموزشی به سازمانهای مربوطه با هماهنگی مسئولین ذیربط

5- همکاری و اقدام در جهت پیگیری گواهینامه ها و مدارک مربوط به دوره های آموزشی

6- تدوین و تدارک کتب، دستورالعمل ها یا جزوات و مستندات آموزشی مورد استفاده آموزش گیرندگان

7- تهیه و ترجمه مطالب علمی و فنی مفید از منابع مختلف و ارسال آنها به مدیران بمنظور به روز نگاهداشتن اطلاعات علمی و فنی پرسنل

8- تدوین و تدارک مستندات آموزشی جهت برگزاری سمینارهای تخصصی

9- انجام امور مربوط به بایگانی نسخ ، پرونده ها ، مستندات و سوابق آموزشی پرسنل شرکت و تهیه آرشیو و به روز نگاهداشتن آنها

10- برآورد و پیشنهاد بودجه های مورد نیاز جهت انجام اجرای برنامه های آموزشی

11- تهیه و تنظیم گزارشات و آمارهای مربوط به فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش

12- انجام سایر امور محوله مرتبط با آموزش

آموزش نمایندگان فروش

آموزش نمایندگان فروش شامل آشنایی بامشخصات فنی محصولات ، نصب و راه اندازی ، نحوه سرویس و نگهداری می‌باشد که به پرسنل واحد فروش شرکت و نمایندگان فروش تهران و سایر استانها ارائه می‌گردد.

آموزش مشتریان عمده

گروهی از مشتریان که خریدقابل توجهی از فاراتل دارند، معمولاً تقاضای آشنایی با محصولات ،آموزش نصب و راه ‌اندازی یا نگهداری از تجهیزات را دارند. بدین منظور، مشتریان به سه گروه تقسیم شده اند که متناسب با هر گروه، دوره های آموزشی در نظر گرفته شده است.

1- آموزش قبل از فروش (مناسب برای خریداران بالقوه محصولات)

2- آموزش پس از فروش (مناسب برای خریداران بالفعل محصولات)

3- مشتریانی که نیازمند گذراندن دوره های آموزش نحوه سرویس و نگهداری از تجهیزات می باشند.

آموزش نمایندگان خدمات پس از فروش

با توجه به اینکه هدف از استقرار واحد آموزش، اطلاع رسانی و افزایش دانش فنی نمایندگان در سطح کشور می باشد، کاملترین و جامع ترین آموزش دوره های آموزشی برای نمایندگان خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، نمایندگان خدمات پس از فروش نیز به دو گروه تقسیم شده اند:

1- نمایندگان و پرسنلی که فقط نصب و راه اندازی دستگاهها را بر عهده دارند.

2- نمایندگان و پرسنلی که دارای تجربه کافی بوده و قادر به تعمیروتست دستگاهها و تعویض قطعات می باشند.

آموزش مستمرکارکنان شرکت

نیازهای آموزشی کارکنان مشغول در واحدهای مختلف شرکت ،دراختیار واحدآموزش قرار میگیرد و این واحد پس از بررسی و ارزیابی الزامات دوره های درخواستی نسبت به برگزاری دوره ها اقدام می نماید.