تجهیزات آزمایشگاهی

امروزه پیشرفت تکنولوژی باعث پیشرفت شگرفی در زمینه دستگاههای تشخیص پزشکی و آزمایشگاهی شده است، به طوریکه دقت کار این وسایل افزایش یافته و نقش اساسی را در کار تشخیصی ایفا می نمایند. عملکرد صحیح تجهیزات آزمایشگاهی ارتباط مستقیمی با کیفیت برق ورودی دارد تضمین این کیفیت فقط و فقط با قراردادن یوپی اس با تکنولوژی ساخت مناسب بدست می آید.

با وجود گستردگی تجهیزات آزمایشگاهی در زیر گزیده ای از دستگاههای معروف آزمایشگاهی جهت نیاز به یوپی اس معرفی می گردند:

سل کانتر- الایزاریدر- انکوباتور- اسپکتروفتومتر- کروماتوگرافی HPLC – GC