سیستم های نظارت و کنترل

امروزه جهت دستیابی به ایمنی و امنیت و تامین آسایش و رفاه هر چه بیشتر در هر مکانی اعم از محیط های زندگی، اداری و یا اجتماعی، بکارگیری تجهیزات مدیریت متمرکز هوشمند کنترلی، نظارتی و حفاظتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است. دامنه این سیستم ها بسیار گسترده است اما وجه تشابه همه این سیستم های الکترونیکی نیازمند بودن آنها به سیستم های حفاظتی برق در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر و همچنین تامین برق اضطراری و مناسب با کاربری آنها جهت اطمینان از صحت عملکرد همیشگی شان می باشد. این موضوع الزام بهره گیری از انواع یو پی اس، ترانس و یا استابیلازر را جهت این مهم بیش از پیش آشکار می سازد. محصولات شرکت فاراتل با توجه به ماهیت عملکردی خود بهترین پیشنهاد برای پاسخگویی به این نیاز محسوب می گردند.

لذا در این قسمت سعی گردیده تا راهکارها و پشنهادات مرتبط با استفاده از محصولات فاراتل جهت تامین برق مناسب و بدون اختلال جهت سیستم های مذکور بررسی گردد.