تجهیزات اتاق عمل

اتاق عمل یکی از مهم ترین و اساسی ترین قسمت های بیمارستان می باشد.عملکرد تجهیزات استفاده شده در این اتاق مستقیماً با جان انسان ها ارتباط دارد.نا مناسب بودن وضعیت برق و کوچکترین وقفه زمانی در برق می تواند روی عملکرد تجهیزات تاثیر بگذارد و عامل مرگ فرد یا افرادی گردد.یکی از تجهیزات بسیارضروری و حساس در این اتاق یوپی اس می باشد.
با توجه به اینکه اتاق عمل های تخصصی جهت عمل قسمتهای مختلف بدن انسان وجود دارد دستگاههای تخصصی استفاده شده در این اتاقها متفاوت می باشند، ولی به طورکلی تمامی اتاقهای عمل مجهز به ونتیلاتور، الکتروشوک، دستگاه بیهوشی، ساکشن، چراغ سیالیتیک، دستگاه اکسیژن ساز، کوتر، پمپ سرنگ و پمپ سرم می باشند.